دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هواپیمایی

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحات 78 ، 79 و 80 کتاب انجام و راهبرد حدس و آزمایش تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحات 108 ، 109 و 110 کتاب کار انجام شود.
علوم دوم مرادی، مهسا
فعالیت: تمرینات درس 7 علوم در کتاب کار کامل شد.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. املا گفته شد. 2. روان خوانی حکایت پرسش شد.
تکلیف خانه: صفحات 56 ، 57 و 58 کتاب نگارش انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور درس 1تا 4 و طرح سنجش انجام شد.

گزارش گروه

علوم دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. درس 7 علوم در کتاب کامل تدریس شد. 2. درس نامه درس 7 در کتاب کار تدریس و کار در کلاس صفحه 75 انجام شد.
فارسی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: 1. املا از درس از همه مهربانتر تمرین شود. 2. روان خوانی حکایت همکاری تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 57 کتاب.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 55 کتاب کار. 2_نوشتن دیکته جمله ای. 3_نوشتن از کلمات زیر هر کدام 3 بار. bird,chick,kitten,puppy,goose 4_مرور دروس 1 تا 4
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
فعالیت: تشهد و سلام پرسش و درس جدید تدریس شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: 1-نوشتن دیکته به صورت جمله و رعایت نقطه گذاری. 2-نوشتن از جملات زیر هر کدام 3بار. Has sheep got tail? Yes,it has. Has rabbit got wings? No,it hasn't.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحات 75 ، 76 و 77 کتاب تدریس و انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. حفظ شعر پرسش شد. 2. حکایت همکاری تدریس شد.
قرآن دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: صفحات 41 الی 50 تمرین شود. (به جز داستان فتح مکه)

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: انواع ساعت آنالوگ و دیجیتال تمرین شد.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: جمله سازی تمرین شد.