دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هواپیمایی

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: انجام صفحه 102 ساعت 15
فارسی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: انجام صفحه 71 ساعت 16
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: مرور گرامر درس هفتم صفحات 72 و 73 ، ساعت 12
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه درس 15 ، سنجش ساعت 19

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: پسر گلم 10 تا از وسایل اتاقت یا اسباب بازی یا هرچه که دوست داری را با خط کش یا متر دقیق اندازه بگیر و در دفترت بنویس.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: با توجه به فیلم بارگذاری شده دانش آموزان کلماتی را که یادگرفته اند را در دفتر خود یادداشت کرده واز هر کلمه 3 بار بنویسند. 3کلمه را هم انتخاب کرده و مانند نمونه با آن جمله بسازند. Hungry: My mom is hungry. با تشکر

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. تمرینات کاربرگ دفتر حل و رفع اشکال شد. 2. جمع و تفریق اعداد سه رقمی به روش تکنیکی (بدون انتقال و قرض گیری) تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: املا و روان خوانی از درس هنرمند تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 73 کتاب درسی
تکلیف خانه: 1_نوشتن دیکته جمله ای. 2_حل صفحه 71 کتاب کار. 3_نوشتن از کلمات و جملات زیر هر کدام 4 بار. Vegetables ice cream,cake Does she like honey? Yes,she does. No,she doesn't.
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
فعالیت: درس 14 پرسش و درس 15 تدریس شد.