دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هواپیمایی

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: طرح سنجش استعداد ریاضی برگزار شد.
تکلیف خانه: 1. کاربرگ انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: درس "تمیز باش و عزیز باش" تدریس شد.
تکلیف خانه: 1. کاربرگ تنوین انجام شود. 2. روان خوانی "تمیز باش و عزیز باش" تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس انواع لباس ها در مبحثcambridge.
تکلیف خانه: 1_کشیدن یا چسباندن انواع لباس ها در دفتر زبان و نوشتن نام آنها روی 3 خط. 2_جملات صفحه 13 کتاب science فقط قسمت جوجه و مرغ حفظ شود.
چرتکه ربیعی، پریسا
فعالیت: شناسایی اعداد دو رقمی و جمع ساده اعداد دو رقمی تدریس شد .
تکلیف خانه: صفحه 25 در کلاس تمرین شد. صفحه 26 در منزل تکمیل شود .
ریاضی به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس اعداد مختلف جمع یک عدد.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: جمع و تفریق تقریبی و فرایندی مرور شد.
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. طرح سنجش استعداد فارسی برگزار شد. 2. املا گفته شد.
تکلیف خانه: صفحات 31 تا 34 کتاب نگارش کامل شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور درس 2 انجام شد
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 27 کتاب کار. 2_نوشتن سرمشق دفتر زبان.
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: مراحل وضو با پدر تمرین شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: جمع و تفریق تقریبی و فرایندی مرور شد.
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. طرح سنجش استعداد فارسی برگزار شد. 2. املا گفته شد.
تکلیف خانه: صفحات 31 تا 34 کتاب نگارش کامل شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: صفحه 28 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 26 کتاب کار. 2_دیکته از کلمات درس 2.
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: مراحل وضو با پدر تمرین شود.
علوم به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس چرخه زندگی مرغ و قورباغه.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحات 31 ، 32 و 33 کتاب تدریس و با دست ورزی (استفاده از دسته های ده تای و یکی) انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
علوم دوم مرادی، مهسا
فعالیت: طرح سنجش استعداد علوم برگزار شد.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحه 27 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: از درس مدرسه خرگوش ها املا به پدر یا مادر گفته شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: صفحه 27 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 25کتاب کار. 2_گوش کردن سی track39
قرآن دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: روان خوانی صفحات 17 الی 19 تمرین شود.
ریاضی به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور صفحه 12 کتاب science و تدریس نیمی از صفحه 13.