دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هواپیمایی

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. تمرینات کاربرگ دفتر حل و رفع اشکال شد. 2. جمع و تفریق اعداد سه رقمی به روش تکنیکی (بدون انتقال و قرض گیری) تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: املا و روان خوانی از درس هنرمند تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 73 کتاب درسی
تکلیف خانه: 1_نوشتن دیکته جمله ای. 2_حل صفحه 71 کتاب کار. 3_نوشتن از کلمات و جملات زیر هر کدام 4 بار. Vegetables ice cream,cake Does she like honey? Yes,she does. No,she doesn't.
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
فعالیت: درس 14 پرسش و درس 15 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: جمع و تفریق سه رقمی فرایندی مرور و تمرین شد.
تکلیف خانه: صفحات 135 و 136 کتاب کار انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: شعر هنرمند و حکایت کودک زیر تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحات 67 ، 68 و 69 کتاب نگارش انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس کلمات درس هفتم
تکلیف خانه: 1_نوشتن دیکته. 2_حل صفحه 68 کتاب کار. 3_حفظ اهنگ صفحه 72 کتاب. 4_نوشتن از کلمات زیر هر کدام 4 بار. cheese,bread,food,lemonade,chicken 5_تمرین spelling sunflower,towel,compare,wheat,world
چرتکه ربیعی، پریسا
فعالیت: مبحث تفریق دوست کوچک 4 تدریس شد . صفحه 56 در کلاس انجام شد .
تکلیف خانه: صفحه 57 در منزل تکمیل شود .
ریاضی به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تمرین spelling

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: صفحات 130 ، 131 و 132 کتاب کار انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحات 82 الی 85 کتاب کار مربوط به درس هنرمند انجام شد.
تکلیف خانه: صفحات 65 و 66 کتاب نگارش انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور درس ششم و تمرین spelling
تکلیف خانه: 1_نوشتن دیکته. 2_نقاشی خانه خود را بکشند و راجع به ان صحبت کنند.ارسال فیلم تا پایان هفته. جملات: This is our house. There is a kitchen,bathroom,living room,.... My favourite room is... I have got a....in my bedroom. 3_حل صفحه 67 کتاب کار. 4_تمرین spelling plastic,energy,cub,fur,scale 4_تماشا کردن فیلم داخل سی دی تا روز شنبه قسمت What's this ،What's that?
هدیه‌های آسمان دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: کاربرگ وضو انجام و رنگ آمیزی شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: تمرینات کتاب کار چک شد.
تکلیف خانه: کاربرگ ریاضی انجام و رنگ آمیزی شود.
علوم دوم مرادی، مهسا
تکلیف خانه: یک یا دو میوه دانه دار به همراه یک کارد و پیش دستی یکبار مصرف بیاورید.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: طرح آزمایشی مداد رنگی پرلز برگزار شد.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تمرین spelling و تدریس صفحه 68 کتاب درسی.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 66 کتاب کار، 2_نوشتن دیکته. 3_نوشتن از کلمات زیر هرکدام 3 بار. cafe',zoo,park 4_تمرین spelling plants,use,grow,change,living
قرآن دوم مرادی، مهسا
فعالیت: روان خوانی پرسش و صفحات 63 الی 68 تدریس شد.