دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هواپیمایی

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. صفحات 26 و 27 کتاب انجام شد. 2. مبحث ساخت اعداد دورقمی در جدول ارزش مکانی به همراه نمودار درختی مجدد تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. صفحات 19 و 20 کتاب با ذکر مثال تدریس شد. 2. املا از درس خرس کوچولو گفته شد. 3. صفحات 28 ، 29 و 30 کتاب کار انجام شد.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: 1_صفحه 20 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 18 کتاب کار. 2_گوش کردن سی دی track 27,28,29
علوم به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور living ,non living things و حیوانات.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: ادامه مبحث جمع و تفریق اعداد دو رقمی فرایندی تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. املای تلفیقی از درس ها گفته شد. 2. روان خوانی حکایت پرسش شد.
تکلیف خانه: شعر ستاره حفظ شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: صفحه 24 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 22 کتاب کار. 2_گرفتن فیلم مکالمه دانش اموزان.(توضیحات داخل کانال) 3_نوشتن سرمشق داخل دفتر.
قرآن دوم مرادی، مهسا
فعالیت: روان خوانی پرسش و صفحات 18 تا 20 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: ساخت اعداد دورقمی در جدول ارزش مکانی و روش درختی تدریس داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1. صفحات 22 ، 23 و 24 کتاب کار انجام شد. 2. کاردستی پیشوند با ساخته شد.
تکلیف خانه: 1. صفحات 26 و 27 کتاب نگارش انجام شود
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مبحث نام حیوانات در yleتدریس شد.
تکلیف خانه: 1-کشیدن یا چسباندن انواع حیوانات و نوشتن نام آنها دردفتر زبان.

گزارش گروه

علوم دوم مرادی، مهسا
فعالیت: درس دوم کتاب تدریس و پاسخ سوالات گفته شد.
تکلیف خانه: کاربرگ علوم انجام شود
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: روان خوانی درس 3 پرسیده شد.
تکلیف خانه: املا از درس خرس کوچولو تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 19 کتاب اصلی و مرور Unit1 انجام شد. phonics: تدریس درس W انجام شد.
تکلیف خانه: حل صفحه 17 کتاب کار. انجام سرمشق داخل دفتر زبان.

گزارش گروه

ریاضی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: صفحه ی25 کتاب انجام شد. جمع عددهای یک رقمی بر مبنای 5 تدریس و تمرین شد.
فارسی دوم مرادی، مهسا
فعالیت: 1.روان خوانی چغندر پربرکت پرسش شد. 2.درس سوم تدریس شد.
تکلیف خانه: 1.کاربرگ املا رنگ آمیزی و انجام شود. 2.روان خوانی درس خرس کوچولو تمرین شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: صفحه 18 کتاب اصلی تدریس شد
تکلیف خانه: 1.حل صفحه 16 کتاب کار 2.دیکته از درس وسایل کلاسی
علوم به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: Non living things و living things مرور