دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ابن سینا

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تمرینات در دفتر حل شد (مشارکتی)
تکلیف خانه: کاربرگه داده شده کامل شود .
علوم ششم طاهری، مریم
فعالیت: تبدیل نیوتن به گرم و کیلوگرم و نیروی مغناطیسی با آزمایش تدریس شد .
تکلیف خانه: مطالعه فصل هفتم .
فارسی ششم طاهری، مریم
فعالیت: نگارش درس دهم تصحیح شد .
تکلیف خانه: کاربرگ فارسی انجام شود همچنین درسنامه درس دهم فارسی مطالعه و تمرین های آن انجام شود و فردا آورده شود .
املا ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: توضیحات : ارزیابی جامدادی هدیه ها و قران برگزار شد و فردا املا مجددا از درس نهم گفته می‌شود لطفا تمرین شود .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری: دانش آموزان گرانقدر از ابتدای کتاب درسی تا پایان درس 4 را مطالعه نمایید . خانم فضلی : لطفا از درس 1 تاآخر درس 4 دوره شود، پرسیده خواهد شد.
مطالعات اجتماعی ششم طاهری، مریم
فعالیت: ارزیابی درس پانزدهم .
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مدیریت هیجانات ناخوشایند ، احساسات ، هیجانات و تجارب درونی

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: چند نمونه تمرین ریاضی درباره مختصات کار شد .
تکلیف خانه: حل تمرینات داده شده در دفتر .
فارسی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تدریس ارایه ادبی« ایهام » و ذکر چند مثال با توضیحات لازم و تکمیل نگارش درس دهم فارسی .
تکلیف خانه: درسنامه درس نهم فارسی را بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهیدو هم چنین نگارشها در صورت نقص کامل شود .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگ نهایتا تا روز شنبه حل شود. کتاب کار تا صفحه ی 53 حل شود و کامل باشد . روز شنبه کوییز از گرامر درس must and mustn't گرفته خواهد شد. آقای آهنگری : دانش آموزان عزیز باید صفحه پنجاه و دو کتاب کار خود را انجام دهند. خانم حنیفی : سلام صفحه 50 و 51 از کتاب کار حل شود، صفحه 51 حتما همین امروز انجام گردد. کنفرانس مربوطه تمرین گردد.
مطالعات اجتماعی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تدریس درس پانزدهم با موضوع «پوشاک ما » انجام شد .
تکلیف خانه: درسنامه درس پانزدهم کتاب و کتاب کار درسی را مطالعه کنید و به سوالات آن پاسخ دهید.
هدیه‌های آسمان ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: مطالعه درس یکم تا نهم .
قرآن ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: مطالعه درس یکم تا هفتم .

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تمرینات فصل 4 کتاب ریاضی کار شد .( کتاب ورق زن )
علوم ششم طاهری، مریم
فعالیت: آزمایشات فصل نیرو انجام شد .
فارسی ششم طاهری، مریم
فعالیت: شعر باباطاهر با صدای علیرضا افتخاری شنیده شد و کار شد و ترکیبات درس دهم کار شد و اشکالات املایی بررسی و تمرین شد .
تکلیف خانه: مطالعه و دوره فارسی و نوشتن یک صفحه املا از درس دهم .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید صفحه 51 کتاب کار خود را انجام دهند
قرآن ششم طاهری، مریم
فعالیت: درس هشتم تمرین شد
استعداد تحلیلی ششم طاهری، مریم
فعالیت: به صورت گروهی جند نمونه تمرین حل شده و پاسخ داده شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: حل تمرینات ریاضی کاربرگ ریاضی و رفع اشکال (دوره ای )
علوم ششم طاهری، مریم
فعالیت: حل تمرینات کتاب کار با استفاده از کتاب ورق زن .
فارسی ششم طاهری، مریم
فعالیت: اجرای یک نمایش درباره علامه دهخدا . توضیح : ارزیابی جامدادی ریاضی. انجام شد و دفاتر املا تصحیح و داده شد .دانش آموزان تکالیف املا را انجام دهند و اولیای عزیز ملاحظه و امضا کنند و به کلاس برگردانند .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر بایدصفحه 50 کتاب کار خود را انجام دهند. خانم حنیفی : با سلام اشتباهات موجود در دیکته مجدد به صورت صحیح و با دقت در دفتر نوشته شود. خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگی که عکس آن گذاشته شده است، در دفتر نوشته شود. با تشکر
مطالعات اجتماعی ششم طاهری، مریم
فعالیت: ارزیابی از فصل 6 و 7 و مشاهده یک فیلم درباره برق حرارتی و آبی .
تکلیف خانه: مطالعه و مرور فصل ها ی تدریس شده .
هدیه‌های آسمان ششم طاهری، مریم
فعالیت: تدریس درس نهم و حل تمرینات آن .
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: بستن و تکمیل برنامه و مدار 8 ال ای دی
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مدیریت هیجانات ناخوشایند ،‌کنترل هیجانات با زبان بدن در بازی فوتبال و گروهی

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: مبحث دوران و تقارن همراه با فعالیت دانش آموزان تدریس شد .(با استفاده از پی دی اف محتوی الکترونیکی تدریس کامل شد .)
تکلیف خانه: مطالعه و مرور و دوره فصل 4
املا ششم طاهری، مریم
فعالیت: از درس 9 (دهخدا ) املا گفته شد .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید متن شنیداری صفحه 55 را در دفترشان پیاده سازی کنند. خانم حنیفی : با سلام مرور کنفرانس به علاوه مرور دیالوگ های صفحه 56 با استفاده از سی دی کتاب خانم فضلی : با سلام لطفا صفحات 50 و 51 کتاب کار حل شود.
استعداد فضایی ششم طاهری، مریم
فعالیت: ارزیابی جامدادی هوش فضایی انجام شد و به ورزشگاه رفتیم .
نجوم احدی، سارا
فعالیت: تحول ستارگان ( part 1 )+ شکل تقسیم بندی زندگی ستارگان