دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ابوریحان بیرونی

گزارش گروه

ریاضی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: ریاضی علوی تا صفحه 117 چک‌شد. کاربرگ ریاضی و فارسی چک شد.
فارسی ششم مغانلو، مرجان
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس 9 نوشته شود فردا املا از درس 9 داریم .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری: دانش آموزان گرانقدر از ابتدای کتاب درسی تا پایان درس 4 را مطالعه نمایید . خانم فضلی : لطفا از درس 1 تاآخر درس 4 دوره شود، پرسیده خواهد شد. خانم صداقت زاده : با سلام یونیت یک تا چهار خوب خوانده شود. دوره شود. خانم پرنور : تکلیف امروز: از ابتدای کتاب تا انتهای درس چهار تا فردا حتما مرور شود. تمامی تکالیف زیر روز دوشنبه تحویل گرفته می شوند. 8 جمله در دفتر با استفاده از There's / There isn't / There are / There aren't با توجه به تصویر چسبانده شده نوشته شود. داستان صفحه 54 کتاب روخوانی و حفظ شود و شماره 9 قسمت B سی دی گوش داده شود.
هدیه‌های آسمان ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: طرح سنجش برگزار شد. درس 8 قرآن تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 پیش مطالعه شود.
تفکر و پژوهش ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: فعالیت تفکر و پژوهش تا صفحه 25 تدریس شد.
تکلیف خانه: بوی خوش مدینه پیش مطالعه شود.
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مدیریت هیجانات ناخوشایند ، احساسات ، هیجانات و تجارب درونی

گزارش گروه

ریاضی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: ریاضی علوی تا آخر صفحه 112 چک شد. غلط های آزمونک کلاسی نوشته شود. کاربرگ ریاضی و فارسی حل شود.
فارسی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: طرح سنجش فارسی برگزار شد.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم حنیفی : سلام صفحه 50 و 51 از کتاب کار حل شود، صفحه 51 حتما همین امروز انجام گردد. کنفرانس مربوطه تمرین گردد. خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگ نهایتا تا روز شنبه حل شود. کتاب کار تا صفحه ی 53 حل شود و کامل باشد . روز شنبه کوییز از گرامر درس must and mustn't گرفته خواهد شد. آقای آهنگری : دانش آموزان عزیز باید صفحه پنجاه و دو کتاب کار خود را انجام دهند.
مطالعات اجتماعی ششم مغانلو، مرجان
تکلیف خانه: گزارش بازی های قدیمی تهیه شود .
هدیه‌های آسمان ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: درس 11 تدریس شد.
قرآن ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: درس 7 تدریس شد.
تکلیف خانه: شنبه پرسش تا آخر درس 9 و قرآن تا آخر درس 7 داریم.

گزارش گروه

ریاضی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: ریاضی علوی تا آخر صفحه 106 چک شد.
فارسی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: ارزشیابی شعر حفظی فارسی باران انجام شد. نگارش درس 9 فارسی چک شد.
تکلیف خانه: فردا پرسش اجتماعی از اول تا آخر درس 7 داریم.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید صفحه 51 کتاب کار خود را انجام دهند خانم پرنور : با توجه به کلمات و اعداد موجود در اسپینر چسبانده شده در دفتر، هشت جمله با There's a/an / There are / There isn't a/an / There aren't any نوشته شود. خانم صداقت زاده : با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از روی سرمشق ها نوشته شود و به سوالات پاسخ داده شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
مطالعات اجتماعی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: طرح سنجش علوی برگزار شد و اجتماعی علوی تا آخر درس 14 چک‌شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: طرح سنجش ریاضی انجام شد.
فارسی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: فارسی علوی درس 9 چک شد.
تکلیف خانه: حل نگارش درس 9
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر بایدصفحه 50 کتاب کار خود را انجام دهند. خانم حنیفی : با سلام اشتباهات موجود در دیکته مجدد به صورت صحیح و با دقت در دفتر نوشته شود. خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگی که عکس آن گذاشته شده است، در دفتر نوشته شود. با تشکر خانم پرنور : صفحات 48 و 49 کتاب کار انجام شوند. خانم صداقت زاده : با سلام کتاب کار دانش آموزان تحویل داده شده است. تا آخر صفحه 51 کامل شود. به سی دی کتاب صفحه 55 گوش داده شود و جدول تکمیل شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
مطالعات اجتماعی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: تدریس درس 14 تکمیل شد.
تکلیف خانه: فردا پرسش شفاهی احتماعی از درس یک تا آخر دوازده خواهیم‌داشت خوب مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: درسی تا آخر صفحه 86 چک شد. 2 تا کاربرگ ریاضی چک شد.
تکلیف خانه: حل 10 سوال از هر فصل ریاضی انجام شود.
فارسی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: فارسی علوی درس 9 حل شود.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید متن شنیداری صفحه 55 را در دفترشان پیاده سازی کنند. خانم حنیفی : با سلام مرور کنفرانس به علاوه مرور دیالوگ های صفحه 56 با استفاده از سی دی کتاب خانم فضلی : با سلام لطفا صفحات 50 و 51 کتاب کار حل شود. خانم پرنور : سرمشق کلمات در دفتر تکمیل شوند. شماره های 2، 3، 4 و 5 قسمت B سی دی درباره گوش داده شوند. خانم صداقت زاده : با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از روی سرمشق ها نوشته شود. از لغت های یونیت املا نوشته شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
استعداد فضایی ششم مغانلو، مرجان
فعالیت: طرح سنجش استعداد فضایی برگزار شد.
نجوم احدی، سارا
فعالیت: تحول ستارگان ( part 1 )+ شکل تقسیم بندی زندگی ستارگان