دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس احمد شاملو

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: انجام تمرینات زاویه در کتاب کار
علوم چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تدریس درس آسمان در شب
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: رونویسی از کلمات درس7و10
املا چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: از درس 7و10 گفته شد.
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: آقای آهنگری: دانش آموزان گرانقدر از ابتدای کتاب درسی تا پایان درس 4 را مطالعه نمایید . خانم فضلی : لطفا از درس 1 تاآخر درس 4 دوره شود، پرسیده خواهد شد. خانم میرزایی : با سلام درس های 1 تا 4 کامل مرور شود پرسش انجام میشود. خانم پرنور : تکلیف امروز: از ابتدای کتاب تا انتهای درس چهار تا فردا حتما مرور شود. تمامی تکالیف زیر روز دوشنبه تحویل گرفته می شوند. 8 جمله در دفتر با استفاده از There's / There isn't / There are / There aren't با توجه به تصویر چسبانده شده نوشته شود. داستان صفحه 54 کتاب روخوانی و حفظ شود و شماره 9 قسمت B سی دی گوش داده شود.
مطالعات اجتماعی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: انجام درس9و10 کتاب کار و پرسش درس9تا12
هدیه‌های آسمان چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تدریس درس14
نجوم احدی، سارا
فعالیت: آموزش مبحث کمربند حیات ، دوره ی مریخ ( همراه ارزشیابی فقط از مریخ )
تکلیف خانه: آزمون از دروس نیمسال اول

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تدریس اندازه گیری طول و انجام تمرین
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: رونویسی از درس 10
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگ نهایتا تا روز شنبه حل شود. کتاب کار تا صفحه ی 53 حل شود و کامل باشد . روز شنبه کوییز از گرامر درس must and mustn't گرفته خواهد شد. خانم میرزایی : با سلام صفحه 49 و 50 و 51 از کتاب کار انجام شود هر دانش اموز در مورد اخر هفته خود ( weekend)صحبت کنند و از دانش اموز فیلم تهیه شود. خانم پرنور : صفحات 50 و 51 کتاب کار انجام شوند. شماره های 6 و 7 و 8 قسمت B سی دی چندین بار با دقت گوش داده شوند. روز شنبه از صفحات 50، 51، 52 و 53 کتاب دیکته خواهیم داشت.
هدیه‌های آسمان چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: ارزشیابی از صفحات 1تا50 قرآن و ارزشیابی از صفحات 1تا9 هدیه و نوشتن 10 سوال
قرآن چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: روخوانی آیات

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: انجام تمرینات مربوط به زمان
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: ارزشیابی درس 1تا7 و نوشتن 15 سوال همراه با نوشتن کلمه های درس5تا7
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم میرزایی : با سلام با استفاده از لغات داده شده در دفتر سوال و جواب بسازید . خانم پرنور : با توجه به کلمات و اعداد موجود در اسپینر چسبانده شده در دفتر، هشت جمله با There's a/an / There are / There isn't a/an / There aren't any نوشته شود.
مطالعات اجتماعی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تدریس درس12

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: برگزاری طرح سنجش استعداد
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تدریس اجزای جمله و معنی شعر (علی ای همای رحمت)
نگارش چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: انجام درس10
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگی که عکس آن گذاشته شده است، در دفتر نوشته شود. با تشکر خانم میرزایی : با سلام صفحه 48 از کتاب کار انجام شود. خانم پرنور : صفحات 48 و 49 کتاب کار انجام شوند.
مطالعات اجتماعی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: ارزشیابی کتبی درس1تا10 و نوشتن 10سوال
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مرور مهارت حل مسئله و استفاده از زبان بدن در باری گروهی

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: نوشتن 20سوال از فصل 1تا3 ریاضی
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا صفحات 50 و 51 کتاب کار حل شود. خانم میرزایی : با سلام لطفا کلمات سرمشق داده شده نوشته شود. خانم پرنور : سرمشق کلمات در دفتر تکمیل شوند. شماره های 2، 3، 4 و 5 قسمت B سی دی درباره گوش داده شوند.