دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس دکتر علی شریعتی

گزارش گروه

علوم چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: 10 سوال از درس بدن ما 1 و 2 بنویسید
فارسی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: 5 درس اول فارسی مطالعه شود 10 واژه ی ترکیبی با(خود-انگیز)همراه با معنی نوشته شود
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم پرنور : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند. خانم فضلی : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم پرنور : دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do? خانم میرزایی : با سلام برای جدولی که تهیه کردید هفت جمله بنویسید برای مثالI study maths on Sunday. خانم فضلی : فیلم lion king از سی دی english cafe مشاهده شود و موضوع و اتفاقات آن به صورت خلاصه نوشته شود. از درس 6 دیکته تمرین شود .

گزارش گروه

ریاضی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: 20 سوال ریاضی از همه ی فصل ها حل شود 5 مثلث بکشید و هر سه ارتفاع ان را رسم کنید 5 کسر با مخرج های متفاوت را به عدداعشاری تبدیل کنید
علوم چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: علوم 3 درس آخر مطالعه شود
فارسی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: معنی لغت های انتهای کتاب فارسی کامل حفظ شود
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم پرنور : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, rarely, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند.خانم فضلی : به انتخاب خودشون یکی از برند های پوشاک بین المللی رو انتخاب کرده و درباره ی آن نحقیق کامل داشته باشند، مثلا شامل تاریخچه، تعداد شعب، موارد تولیدی... به بهترین تحقیق امتیاز house system تعلق می گیرد.خانم میرزایی : جدولی برنامه هفتگی خود رادر دفتر بکشید روز های هفته را بنویسید و در یک ستون فعالیت هایی مثل :do karate,study maths,practice the violin را نوشته و یک برنامه هفتگی برای خود درست کنید.

گزارش گروه

ریاضی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی تا اخر ص 145 حل شود / اشتباهات آزمون ریاضی در دفتر نوشته شود
علوم چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: بدن ما 2 آزمون گرفته می شود
فارسی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: یک بار از روی درس شعر شیر و موش نوشته شود
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا برای امتحان فردا درس های 1 تا 6 دوره شود . در مورد funny sports تحقیق شده و برای فردا در مورد انواع مختلف ورزش های خنده دار توضیح داده شود. خانم میرزایی : با سلام صفحه های 64 و 65 از کتاب کار انجام شود. خانم پرنور : جاهای خالی در کاربرگ چسبانده شده در دفتر با in یا on یا at پر شوند و متن با دقت خوانده شود.متن صفحه 68 کتاب مطالعه شود. خانم امیدی : کتاب کار تا آخر صفحه 65 انجام شود وگوش کردن به CD و تمرین محمد رسول الله فراموش نشود. فردا از درس جدید(صفحه 69) دیکته یا spelling test گفته خواهد شد. و نیز مطالب در س جدید(صفحه 69) حفظ شود.
مطالعات اجتماعی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: درس 9 تا 15 آزمون داریم
نجوم احدی، سارا
فعالیت: مبحث صدا و صوت در فضا و خلا + ویدیوی صدای سیارات در فضا دیده شد

گزارش گروه

ریاضی چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: آزمون از فصل اعشار روز شنبه داریم / 30 سوال از فصل اعشار حل کنید
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کتاب کار تا انتهای درس 6 حل شود. روزنامه دیواری مربوط به leisure activity درست شود. از درس 1 تا درس 6 خواندهرشود روز شنبه امتحان خواهد بود. خانم پرنور : صفحات 64 و 65 کتاب کار انجام شوند. متن صفحه 68 کتاب با دقت مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان چهارم برهمت، سحر
تکلیف خانه: درس 10 تا آخر 14 پرسیده می شود / 10 سوال از درس 10 تا 14 هدیه بنویسید و پاسخ دهید