دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس غلامرضا تختی

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل تمرین های کتاب علوی تا تقارن و مختصات حل و رفع اشکال کاربرگ آخر هفته
تکلیف خانه: حل تمرین های کتاب علوی تا آخر فصل تقارن و مختصات
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس انواع قالب های شعری با ذکر مثال از روی درسنامه علوی حل تمرین های درس دهم کتاب علوی
تکلیف خانه: نگارش درس دهم کامل شود.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم صداقت زاده : با سلام یونیت یک تا چهار خوب خوانده شود. دوره شود. خانم پرنور : تکلیف امروز: از ابتدای کتاب تا انتهای درس چهار تا فردا حتما مرور شود. تمامی تکالیف زیر روز دوشنبه تحویل گرفته می شوند. 8 جمله در دفتر با استفاده از There's / There isn't / There are / There aren't با توجه به تصویر چسبانده شده نوشته شود. داستان صفحه 54 کتاب روخوانی و حفظ شود و شماره 9 قسمت B سی دی گوش داده شود.
مطالعات اجتماعی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس درس اوقات فراغت و صحبت در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت و بازی های قدیمی
تکلیف خانه: انجام فعالیت 5 و 6 درس 14
استعداد تحلیلی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل چند نمونه سوال از کتاب و بررسی آنها
نجوم احدی، سارا
فعالیت: ارزشیابی از دروس نیمسال اول

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل تمرین های کتاب علوی تا ص 111 ارزشیابی فارسی انجام شد.
تکلیف خانه: حل کاربرگ تلفیقی ریاضی و فارسی
علوم ششم لونی، نسیبه
فعالیت: یادآوری بخش های مختلف زمین با استفاده از محتوای الکترونیکی
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگ نهایتا تا روز شنبه حل شود. کتاب کار تا صفحه ی 53 حل شود و کامل باشد . روز شنبه کوییز از گرامر درس must and mustn't گرفته خواهد شد. خانم پرنور : صفحات 50 و 51 کتاب کار انجام شوند. شماره های 6 و 7 و 8 قسمت B سی دی چندین بار با دقت گوش داده شوند. روز شنبه از صفحات 50، 51، 52 و 53 کتاب دیکته خواهیم داشت. خانم حنیفی : سلام صفحه 50 و 51 از کتاب کار حل شود، صفحه 51 حتما همین امروز انجام گردد. کنفرانس مربوطه تمرین گردد. خانم صداقت زاده : با سلام کتاب کار دانش آموزان تحویل داده شده است. تا آخر صفحه 52 تکمیل شود. به سی دی کتاب گوش داده شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
مطالعات اجتماعی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: ارایه کنفرانس توسط دانش آموز در مورد پرچم های ایران در دوره های مختلف تاریخی
هدیه‌های آسمان ششم لونی، نسیبه
فعالیت: درس ا تا 9 کامل خوانده شود.
قرآن ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس درس 6 و 7 و حل تمرین های مربوطه در کتاب و معنی لغات
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 کامل خوانده شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل تمرین های کتاب علوی تا سر مختصات ص 106 ارزیابی اجتماعی انجام شد.
تکلیف خانه: حل سوالات دفتر
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: مرور و یادآوری درس های گذشته با حل تمرین
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 به طور کامل خوانده شود.هم معنی ، هم خانواده،معنی اشعار،تاریخ ادبیات،دانش زبانی و....
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم پرنور : با توجه به کلمات و اعداد موجود در اسپینر چسبانده شده در دفتر، هشت جمله با There's a/an / There are / There isn't a/an / There aren't any نوشته شود. خانم صداقت زاده : با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از روی سرمشق ها نوشته شود و به سوالات پاسخ داده شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: ارزشیابی ریاضی انجام شد. حل و رفع اشکال سوالات آزمون
تکلیف خانه: حل سوالات دفتر
علوم ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل سوالات کتاب علوی. درس نیروی 2
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل تمرینات درس 9 کتاب علوی تدریس درسنامه درس 10 در مورد انواع قالب های شعری
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم حنیفی : با سلام اشتباهات موجود در دیکته مجدد به صورت صحیح و با دقت در دفتر نوشته شود. خانم فضلی : با سلام لطفا کاربرگی که عکس آن گذاشته شده است، در دفتر نوشته شود. با تشکر خانم پرنور : صفحات 48 و 49 کتاب کار انجام شوند. خانم صداقت زاده : با سلام کتاب کار دانش آموزان تحویل داده شده است. تا آخر صفحه 51 کامل شود. به سی دی کتاب صفحه 55 گوش داده شود و جدول تکمیل شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
قرآن ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس درس 5 و 6
مطالعات اجتماعی پیشرفته ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: درس 1 تا 12 به طور کامل خوانده شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل چند سوال در دفتر برای یادآوری اعشار و کسر ارزشیابی استعداد فضایی انجام شد.
تکلیف خانه: حل کاربرگ
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس حکایت علم و بررسی شعر مربوطه،تدریس قالب های شعری،مثنوی،غزل و قصیده
تکلیف خانه: کتاب نگارش کامل شود. 20 کلمه از درس مولانا به ترتیب حروف الفبا نوشته 10 ترکیب وصفی و 10 ترکیب اضافی از درس 3و4 بنویسید. مسابقه برنده باش برای مرور درس های علوم و فارسی انجام شد.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم حنیفی : با سلام مرور کنفرانس به علاوه مرور دیالوگ های صفحه 56 با استفاده از سی دی کتاب خانم فضلی : با سلام لطفا صفحات 50 و 51 کتاب کار حل شود. خانم پرنور : سرمشق کلمات در دفتر تکمیل شوند. شماره های 2، 3، 4 و 5 قسمت B سی دی درباره گوش داده شوند. خانم صداقت زاده : با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از روی سرمشق ها نوشته شود. از لغت های یونیت املا نوشته شود. تمرین و تکرار آهنگ فراموش نشود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: توضیح کامل سنسور دما و رطوبت