دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس محمدتقی بهار

گزارش گروه

ریاضی سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: ریاضی،مبحث تقسیم تدریس شد.
تکلیف خانه: دو صفحه مرور فصل ضرب و تقسیم حل شود.
علوم سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: علوم،سوالات مربوط به فصل نور و مشاهده اجسام پاسخ داده شد.
نگارش سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: انشا توسط دانش آموزان خوانده شد.
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: لطفا از درس 1 تاآخر درس 4 دوره شود، پرسیده خواهد شد.
هدیه‌های آسمان سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: آزمون هدیه انجام شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : باسلام لطفا کاربرگ گذاشته شده دردفتر حل شود. شعر صفحه ی 52 حفظ شود .
هدیه‌های آسمان سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: هدیه از اول تا پایان درس 10 بسیار مرور شود

گزارش گروه

فارسی سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: مرور دروس و انجام نگارش
تکلیف خانه: مطالعه و مرور درس 1 تا آخر درس7 فارسی و نگارش
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا صفحات 48-49 کتاب کار حل شود. شعر صفحه ی 50 چندین بار گوش داده شود. لطفا حتما کتاب کار تا انتهای صفحات گفته شده حل شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا با توجه به برگه ی اسپینر چسبانده شده در دفتر جملات ساخته شود. برای ساختن جملات، اولین برگه را بالا زده زیر آن یک عدد چسبانده شده است، با آن عدد و کلمه ی قرار گرفته روی آن جمله ی There is و There are نوشته شود. لطفا اگر جملات تمرینی سره کلاس کامل نشده است ،کامل شود.
مطالعات اجتماعی سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: فقط مطالعه و مرور اجتماعی از درس 1 تا آخر درس 11

گزارش گروه

ریاضی سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: تمرین و مرور ریاضی
تکلیف خانه: ریاضی بسیار تمرین شود از ابتدا تا آخر ضرب اعداد
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لغات و گرامر صفحات 50 و 51 درس داده شد. لطفا سرمشق های گذاشته شده در دفتر نوشته شود. شعر صفحه ی 50 چنذین بار گوش داده شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: تکمیل سازه منجنیق و انجام مسابقه منجنیق