دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس مهدی اخوان ثالث

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی خط، نیم خط ،پاره خط تدریس شد . ریاضی ص82 تا ص 84 در کلاس انجام شد .
تکلیف خانه: ضرب 2 تا 9 به صورت پراکنده نوشته شود وضرب 6و 7 پرسیده می شود . کتاب کار ص126 وص 127 انجام شود .
فارسی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: موضوع صندلی صمیمیت انتخاب شود .
نگارش سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: نگارش درس 10 ص 52 و ص 53 در کلاس انجام شد .
املا سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: املا از درس 10 نوشته شود .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری: دانش آموزان گرانقدر از ابتدای کتاب درسی تا پایان درس 4 را مطالعه نمایید .
هدیه‌های آسمان سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: برگزاری ازمون هدیه و قران
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: روابط بین فردی ، کمک طلبی در مشکلات
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس درج جعبه متن ،‌تغییر اندازه جعبه متن و درج متن هنری
تکلیف خانه: انجام تمارین صفحات 86 و 91

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: ضرب 2 تا 9 به صورت پراکنده نوشته شود و ضرب 6 پرسیده می شود .
فارسی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: برگزاری ازمون فارسی فارسی درس 10 تدریس شد .
نگارش سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: نگارش درس 10 ص 52 و ص 53 در کلاس انجام شد .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان عزیز باید صفحه پنجاه و دو کتاب کار خود را انجام دهند.
هدیه‌های آسمان سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: هدیه ها درس 13 تدریس شد .
تکلیف خانه: هدیه ها درس 1تا 10 و قران فصل 1 ، 2 ، 3 تکرار وتمرین شود .

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی کتاب کار ص121 و ص122 در کلاس چک شد .
فارسی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: فارسی درس 1تا 7 مطالعه و تکرار و تمرین شود .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید صفحه 51 کتاب کار خود را انجام دهند
مطالعات اجتماعی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: برگزاری ازمون اجتماعی

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: برگزاری ازمون ریاضی
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی ص121 وص 122 انجام شود .
نگارش سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: کتاب نگارش درس 9 کامل شد .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری :دانش آموزان گرانقدر بایدصفحه 50 کتاب کار خود را انجام دهند.
مطالعات اجتماعی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: اجتماعی درس 1تا 11 ارزشیابی می شود .
قرآن سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: قران ص 73 تا ص 85 تدریس شد .
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آغاز شروع بازی باز ( بازی مرکزی اولین نمونه آن است )

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی فصل 5 حل مساله و زیر مساله تدریس شد . ریاضی فصل 3 کامل دوره شد
تکلیف خانه: فصل 1 ، 2. ، 3 ، 4 ریاضی تکرار و تمرین شود
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : دانش آموزان گرانقدر باید سرمشق داخل دفتر خود را انجام دهند
مطالعات اجتماعی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: درس 12 تدریس شد
استعداد فضایی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: برگزاری ازمون استعداد فضایی
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: تکمیل سازه منجنیق