دبیر آمار و احتمال متوسطه دوم

ویدا فیروزی

ویدا فیروزی

ریاضیات و کاربردها
علی اخوت

علی اخوت

دبیری ریاضی
حسن آقابیک

حسن آقابیک

مهندسی مکانیک جامدات
فریبا کاشفی

فریبا کاشفی

مدیریت مالی