دبیر حسابان متوسطه دوم

عباس نیکنام

عباس نیکنام

ریاضی محض
علیرضا رضایی

علیرضا رضایی

مهندسی صنایع
محمد رضا میرزایی

محمد رضا میرزایی

مهندسی عمران
فرزاد تندرو

فرزاد تندرو

آمار ریاضی
سمیه جاوید

سمیه جاوید

ریاضیات و کاربردها
فرزام جیرسرایی

فرزام جیرسرایی

مهندسی پزشکی