دبیر ریاضی متوسطه دوم

عباس نیکنام

عباس نیکنام

ریاضی محض
فریدون زینی

فریدون زینی

ریاضیات و کاربردها
مهنوش سلیمانی

مهنوش سلیمانی

ریاضیات و کاربردها
پیمان حسن پور

پیمان حسن پور

مهندسی مکانیک
حسن آقابیک

حسن آقابیک

مهندسی مکانیک جامدات
فریبا کاشفی

فریبا کاشفی

مدیریت مالی
فرزاد تندرو

فرزاد تندرو

آمار ریاضی
محمد خلیلی

محمد خلیلی

ریاضی محض
سمیه جاوید

سمیه جاوید

ریاضیات و کاربردها
زهرا رامه

زهرا رامه

ریاضیات و کاربردها
هادی علی مددی

هادی علی مددی

مهندسی برق
فرزام جیرسرایی

فرزام جیرسرایی

مهندسی پزشکی
علیرضا خشنود

علیرضا خشنود

ریاضی و مدیریت
افشین بهبد

افشین بهبد

ریاضیات و کاربردها
آرزو قوتی

آرزو قوتی

ریاضی محض