دبیر ریاضی متوسطه دوم

عباس نیکنام

عباس نیکنام

ریاضی محض
مهنوش سلیمانی

مهنوش سلیمانی

ریاضیات و کاربردها
پیمان حسن پور

پیمان حسن پور

مهندسی مکانیک
فریبا کاشفی

فریبا کاشفی

مدیریت مالی
فرزاد تندرو

فرزاد تندرو

آمار ریاضی
محمد خلیلی

محمد خلیلی

ریاضی محض
سمیه جاوید

سمیه جاوید

ریاضیات و کاربردها
فرزام جیرسرایی

فرزام جیرسرایی

مهندسی پزشکی
علیرضا خشنود

علیرضا خشنود

ریاضی و مدیریت
افشین بهبد

افشین بهبد

ریاضیات و کاربردها