دبیر زبان متوسطه دوم

افسانه بهزادی‌ پور

افسانه بهزادی‌ پور

زبان و ادبیات انگلیسی
مهدی اسکندری

مهدی اسکندری

مترجمی زبان انگلیسی
کامران معتمدی

کامران معتمدی

آموزش زبان انگلیسی
جمشید مظفری

جمشید مظفری

مترجمی زبان انگلیسی
سید سعید میر تهامی

سید سعید میر تهامی

زبان و ادبیات انگلیسی