دبیر زیست شناسی متوسطه دوم

محمدعلی همدانی

محمدعلی همدانی

مدیریت بازرگانی
خلیل عالمی

خلیل عالمی

زیست شناسی
مریم منصور

مریم منصور

زیست شناسی
مهناز ضیایی

مهناز ضیایی

ژنتیک سلولی مولکولی
میثم شایعی

میثم شایعی

بیوتکنولوژی
طاهره زارعی

طاهره زارعی

مهندسی کشاورزی
حسین سپهریان

حسین سپهریان

زیست شناسی
مرضیه رضایی

مرضیه رضایی

زیست شناسی
محمود طاری

محمود طاری

میکروبیولوژی