دبیر عربی متوسطه دوم

علیرضا قادری نیا

علیرضا قادری نیا

زبان و ادبیات عربی
فاطمه خیراتی

فاطمه خیراتی

زبان و ادبیات عربی
محمدتقی بابائیان

محمدتقی بابائیان

زبان و ادبیات عربی
زهره اصلانی

زهره اصلانی

مترجمی زبان عربی
شهرام علیزاده

شهرام علیزاده

زبان و ادبیات عربی
علیه روحانی نیاء

علیه روحانی نیاء

زبان و ادبیات عربی
صادق پاسکه

صادق پاسکه

زبان و ادبیات عربی
نسیمه ستاری

نسیمه ستاری

زبان و ادبیات عربی