دبیر فارسی متوسطه دوم

مسعود محمدی

مسعود محمدی

زبان و ادبیات فارسی
احترام خزایی

احترام خزایی

زبان و ادبیات فارسی
ناصر نوروند

ناصر نوروند

زبان و ادبیات فارسی
فرزاد حقانی

فرزاد حقانی

زبان و ادبیات فارسی
رضا امین زاده

رضا امین زاده

زبان و ادبیات فارسی
عاطفه گزمه

عاطفه گزمه

زبان و ادبیات فارسی
علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

فرهنگ و زبان‌های باستانی
جمیله خلیلیان

جمیله خلیلیان

زبان و ادبیات فارسی
حسن مه‌آبادی

حسن مه‌آبادی

زبان و ادبیات فارسی
اشرف عبدالاحدی

اشرف عبدالاحدی

زبان و ادبیات فارسی
شهین خاکباز

شهین خاکباز

زبان و ادبیات فارسی
سعید نراقی

سعید نراقی

زبان و ادبیات فارسی
مهدی نجفی

مهدی نجفی

زبان و ادبیات فارسی
نوشین رفیعی سخایی

نوشین رفیعی سخایی

زبان و ادبیات فارسی