دبیر گسسته متوسطه دوم

هادی خداداد کنی

هادی خداداد کنی

مهندسی مکانیک
غلامرضا اکبری

غلامرضا اکبری

مهندسی مکانیک
مهدی یاقوتی

مهدی یاقوتی

آمار حیاتی