دوازدهم تجربی
پرورشی |

اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران دوازدهم تجربی مدرسه
دوازدهم تجربی 1