دوازدهم تجربی
پرورشی |

متوسطه دوم دخترانه اصفهان دوازدهم تجربی مدرسه
دوازدهم تجربی 1