نمونه سوال دوره‌ای جامع 1 دوازدهم انسانی - تاریخ

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 45.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: باستان‌شناسی، در جست و جوی میراث فرهنگی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: یونان و روم
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: سیاست و حکومت در عصر قاجار
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: امویان بر مسند قدرت
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: انقلاب اسلامی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تاریخ‌نگاری و گونه‌های منابع دوره معاصر
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: یونان و روم
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: رنسانس و عصر جدید
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انقلاب اسلامی
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تاریخ‌نگاری و گونه‌های منابع دوره معاصر
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: روش پژوهش در تاریخ
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: