نمونه سوال دوره‌ای جامع 2 دوازدهم انسانی - جامعه‌شناسی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 20
نمره‌ی کل: 60.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: لایه های جهان اجتماعی کدام اند ؟
ردیف: 2
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: علوم اجتماعی
ردیف: 5
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 6
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پدیده‌های اجتماعی
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تحولات نظام جهانی
ردیف: 9
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 11
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 12
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: افق بیداری اسلامی
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: گسترده‌ی جهان اجتماعی
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نابرابری اجتماعی
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جامعه‌شناسی
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پدیده‌های اجتماعی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: