نمونه سوال دوره‌ای جامع 1 دوازدهم انسانی - جغرافیا

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 45.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: سکونتگاه‌های ایران
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کشور، يک ناحيه‌ی سياسی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های جمعیت ایران
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های جمعیت ایران
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جغرافی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جغرافی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: شهر و روستا
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مدیریت شهر و روستا
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی جغرافی
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: معنا و مفهوم ناحیه
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: