نمونه سوال دوره‌ای جامع 2 دوازدهم تجربی - زمین‌شناسی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 25
نمره‌ی کل: 75.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 2
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 5
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 6
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 9
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 11
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی
ردیف: 12
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سلامت.
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سلامت.
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سلامت.
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سلامت.
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پویایی زمین
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین شناسی ایران
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پویایی زمین
ردیف: 21
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب و خاک
ردیف: 22
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آفرینش کیهان و تکوین زمین
ردیف: 23
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی
ردیف: 24
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 25
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زمین شناسی ایران
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: