نمونه سوال دوره‌ای جامع 2 دوازدهم ریاضی - فیزیک

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 45
نمره‌ی کل: 135.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 2
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 5
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 6
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 9
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دینامیک و حرکت دایره‌ای
ردیف: 11
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قضیه کار و انرژی
ردیف: 12
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قضیه کار و انرژی
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: بر هم کنش‌های موج
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: بر هم کنش‌های موج
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: بر هم کنش‌های موج
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: بر هم کنش‌های موج
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نوسان و موج
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: نوسان و موج
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نوسان و موج
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انرژی فوتون
ردیف: 21
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انرژی فوتون
ردیف: 22
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: الکتریسیته ساکن
ردیف: 23
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: الکتریسیته ساکن
ردیف: 24
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: الکتریسیته ساکن
ردیف: 25
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: الکتریسیته ساکن
ردیف: 26
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: الکتریسیته ساکن
ردیف: 27
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
ردیف: 28
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
ردیف: 29
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
ردیف: 30
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
ردیف: 31
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: مغناطیس
ردیف: 32
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مغناطیس
ردیف: 33
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
ردیف: 34
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
ردیف: 35
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 36
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های فیزیکی مواد
ردیف: 37
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های فیزیکی مواد
ردیف: 38
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های فیزیکی مواد
ردیف: 39
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دما و گرما
ردیف: 40
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دما و گرما
ردیف: 41
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: دما و گرما
ردیف: 42
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترمودینامیک
ردیف: 43
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترمودینامیک
ردیف: 44
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترمودینامیک
ردیف: 45
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترمودینامیک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: