نمونه سوال دوره‌ای جامع 1 دوازدهم ریاضی و تجربی - دین و زندگی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 25
نمره‌ی کل: 75.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دوم، یگانه بی‌همتا
ردیف: 2
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس اول، هدایت الهی
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، دوستی با خدا
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس 12 - زیبایی پوشیدگی - متن
ردیف: 5
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: واقعه بزرگ
ردیف: 6
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دوازدهم، پیوند مقدس
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، منزلگاه بعد
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پیشوایان اسوه
ردیف: 9
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس هفتم، بازگشت
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم، مرجعیت و ولایت فقیه
ردیف: 11
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس سوم، معجزه جاویدان
ردیف: 12
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، امامت، تداوم رسالت
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس 8 - احیای ارزش‌های راستین - متن
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، پایه‌های استوار
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آهنگ سفر
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، عصر غیبت
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، پایه‌های استوار
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس چهارم، مسئولیت‌های پیامبر (ص)
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس اول، هستی‌بخش
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دوم، پر پرواز
ردیف: 21
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فقط برای تو
ردیف: 22
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دوم، یگانه بی‌همتا
ردیف: 23
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس ششم، سنت‌های خداوند در زندگی
ردیف: 24
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم، تمدن جدید و مسئولیت ما
ردیف: 25
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم، یاری از نماز و روزه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: