نمونه سوال دوره‌ای جامع 2 دوازدهم ریاضی و تجربی - شیمی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 35
نمره‌ی کل: 105.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ردپای گازها در زندگی
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ردپای گازها در زندگی
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ردپای گازها در زندگی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آب، آهنگ زندگی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: آب، آهنگ زندگی
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آب، آهنگ زندگی
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آب، آهنگ زندگی
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آب، آهنگ زندگی
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 16
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی شیمی.
ردیف: 17
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی شیمی.
ردیف: 18
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: غذای سالم، ماده و انرژی
ردیف: 19
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: غذای سالم، ماده و انرژی
ردیف: 20
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: غذای سالم، ماده و انرژی
ردیف: 21
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: غذای سالم، ماده و انرژی
ردیف: 22
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
ردیف: 23
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
ردیف: 24
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
ردیف: 25
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
ردیف: 26
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
ردیف: 27
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
ردیف: 28
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آسایش و رفاه در سایه شیمی
ردیف: 29
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: آسایش و رفاه در سایه شیمی
ردیف: 30
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آسایش و رفاه در سایه شیمی
ردیف: 31
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
ردیف: 32
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
ردیف: 33
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آسایش و رفاه در سایه شیمی
ردیف: 34
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
ردیف: 35
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: