نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 2 دهم انسانی - تاریخ

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: هنر و معماری
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: هنر و معماری
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: زبان، علم و آموزش
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زبان، علم و آموزش
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دین و اعتقادات
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اقتصاد و معیشت
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جامعه و خانواده
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آیین کشورداری
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: یونان و روم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: