نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 2 دهم انسانی - دین و زندگی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 45.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم، یاری از نماز و روزه
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم، یاری از نماز و روزه
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، دوستی با خدا
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس نهم، دوستی با خدا
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درس دهم - اعتماد بر او
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: آهنگ سفر
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس هفتم، فرجام کار
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، منزلگاه بعد
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس ششم، واقعه بزرگ
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، منزلگاه بعد
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس 4 - آینده روشن - متن
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: درس 3 - پنجره‌ای به روشنایی - متن
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس سوم - خود حقیقی
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس دوم، پر پرواز
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس اول، هدف زندگی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: