نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 2 دهم انسانی - ریاضی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: معادله‌ی درجه‌ی دوم
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: معادله‌ی درجه‌ی دوم
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: معادله‌ی درجه‌ی دوم
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: توابع گویا و دامنه آن‌ها
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: توابع گویا و دامنه آن‌ها
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: توابع گویا و دامنه آن‌ها
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: کار با داده های آماری
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: کار با داده های آماری
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نمایش داده‌ها
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نمایش داده‌ها
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: