نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 2 دوازدهم انسانی - جامعه‌شناسی

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 45.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تشریح جهان اجتماعی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: پیامدهای جهان اجتماعی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ارزیابی جهان‌های اجتماعی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: هویت فردی و اجتماعی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تحولات هویتی جهان اجتماعی
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تحولات هویتی جهان اجتماعی
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: هویت ایرانی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: هویت ایرانی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: باورها و ارزش‌های بنیادین و فرهنگ غرب
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جامعه‌ی جهانی
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جهان دو قطبی
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جنگ‌ها و تقابل‌های روانی
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: بحران زیست‌محیطی، معرفتی و معنوی
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: سرآغاز بیداری اسلامی
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: افق بیداری اسلامی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: