نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 2 یازدهم انسانی - جغرافیا

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: نواحی آب و هوایی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انسان و ناحیه
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: نواحی زیستی
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نواحی فرهنگی
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: معنا و مفهوم ناحیه
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کشور یک ناحیه سیاسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: