نمونه سوال دوره‌ای مداد قرمز 3 سوم دبستان - استعداد هنری

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 2
نمره‌ی کل: 5.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: ایده‌پردازی و طراحی صحیح
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ایده‌پردازی و طراحی صحیح
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: