نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 5 دهم انسانی - تاریخ

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: سپیده دم تمدن ایرانی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: سپیده دم تمدن ایرانی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اشکانیان و ساسانیان
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اشکانیان و ساسانیان
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: اشکانیان و ساسانیان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: