آزمون دوره‌ای پیشروی 2 دهم تجربی - زیست‌شناسی

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 25 نمره‌ی کل: 75.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 کنکور سراسری گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
2 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
3 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
4 تألیفی گوارش و جذب مواد سخت 3.00
5 کنکور سراسری گوارش و جذب مواد سخت 3.00
6 تألیفی گوارش و جذب مواد سخت 3.00
7 تألیفی گوارش و جذب مواد ساده 3.00
8 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
9 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
10 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
11 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
12 تألیفی گوارش و جذب مواد ساده 3.00
13 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
14 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
15 تألیفی گوارش و جذب مواد متوسط 3.00
16 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا متوسط 3.00
17 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا متوسط 3.00
18 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا ساده 3.00
19 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا متوسط 3.00
20 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا ساده 3.00
21 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا متوسط 3.00
22 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا متوسط 3.00
23 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا ساده 3.00
24 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا سخت 3.00
25 تألیفی زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا سخت 3.00