نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 4 دوازدهم انسانی - تاریخ

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: سیاست و حکومت در عصر قاجار
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: سیاست و حکومت در عصر قاجار
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: انقلاب مشروطه ایران
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اقتصاد و معیشت
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: اقتصاد و معیشت
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دین و اعتقادات
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زبان، علم و آموزش
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: هنر و معماری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: