نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 3 دوازدهم انسانی - جغرافیا

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مدیریت شهر و روستا
ردیف: 2
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: مدیریت شهر و روستا
ردیف: 3
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مدیریت شهر و روستا
ردیف: 4
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: فنون و مهارت های جغرافیایی 2
ردیف: 5
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب ایران
ردیف: 6
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب ایران
ردیف: 7
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع آب ایران
ردیف: 8
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های جمعیت ایران
ردیف: 9
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های جمعیت ایران
ردیف: 10
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های جمعیت ایران
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: