نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 3 دوازدهم انسانی - فلسفه و منطق

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 20
نمره‌ی کل: 60.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مفهوم و مصداق
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: مفهوم و مصداق
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: انواع و شرایط تعریف
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انواع و شرایط تعریف
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اقسام استدلال و کاربردهای آن
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: اقسام استدلال و کاربردهای آن
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اقسام استدلال و کاربردهای آن
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قضیه‌ حملی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آغاز فلسفه
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زندگی براساس اندیشه
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زندگی براساس اندیشه
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: زندگی براساس اندیشه
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: امکان شناخت
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: امکان شناخت
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: امکان شناخت
ردیف: 16
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی فلسفه
ردیف: 17
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جهان علتی و معلولی
ردیف: 18
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: کدام تصویر از چهان
ردیف: 19
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: کدام تصویر از چهان
ردیف: 20
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: کدام تصویر از چهان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: