آزمون دوره‌ای پیشروی 2 دوازدهم تجربی - ریاضی

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 25 نمره‌ی کل: 75.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 تألیفی مثلثات ساده 3.00
2 تألیفی توان‌های گویا و عبارت‌های جبری متوسط 3.00
3 کنکور سراسری توان‌های گویا و عبارت‌های جبری متوسط 3.00
4 کنکور سراسری توان‌های گویا و عبارت‌های جبری متوسط 3.00
5 تألیفی مثلثات متوسط 3.00
6 تألیفی مثلثات سخت 3.00
7 تألیفی توان‌های گویا و عبارت‌های جبری ساده 3.00
8 تألیفی توان‌های گویا و عبارت‌های جبری متوسط 3.00
9 تألیفی مثلثات متوسط 3.00
10 تألیفی هندسه متوسط 3.00
11 کنکور سراسری مثلثات متوسط 3.00
12 کنکور آزاد مثلثات سخت 3.00
13 تألیفی تابع متوسط 3.00
14 تألیفی مثلثات سخت 3.00
15 تألیفی تابع متوسط 3.00
16 تألیفی مثلثات متوسط 3.00
17 تألیفی تابع سخت 3.00
18 تألیفی مثلثات سخت 3.00
19 تألیفی تابع متوسط 3.00
20 کنکور سراسری ترکیبی ریاضی سخت 3.00
21 تألیفی ترکیبی ریاضی متوسط 3.00
22 تألیفی ترکیبی ریاضی سخت 3.00
23 تألیفی ترکیبی ریاضی سخت 3.00
24 تألیفی ترکیبی ریاضی متوسط 3.00
25 تألیفی ترکیبی ریاضی متوسط 3.00