آزمون دوره‌ای پیشروی 2 دوازدهم تجربی - فیزیک

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 25 نمره‌ی کل: 75.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
2 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
3 تألیفی کار، انرژی و توان ساده 3.00
4 تألیفی کار، انرژی و توان سخت 3.00
5 تألیفی کار، انرژی و توان سخت 3.00
6 تألیفی کار، انرژی و توان سخت 3.00
7 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
8 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
9 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
10 تألیفی کار، انرژی و توان ساده 3.00
11 تألیفی کار، انرژی و توان متوسط 3.00
12 تألیفی حرکت بر خط راست ساده 3.00
13 کنکور سراسری حرکت بر خط راست متوسط 3.00
14 تألیفی حرکت بر خط راست ساده 3.00
15 تألیفی حرکت بر خط راست متوسط 3.00
16 تألیفی حرکت بر خط راست ساده 3.00
17 تألیفی حرکت بر خط راست متوسط 3.00
18 تألیفی حرکت بر خط راست متوسط 3.00
19 تألیفی حرکت بر خط راست ساده 3.00
20 تألیفی حرکت بر خط راست سخت 3.00
21 تألیفی دینامیک ساده 3.00
22 تألیفی دینامیک متوسط 3.00
23 تألیفی دینامیک ساده 3.00
24 تألیفی دینامیک متوسط 3.00
25 تألیفی ترکیبی فیزیک سخت 3.00