آزمون دوره‌ای پیشروی 2 دوازدهم ریاضی و تجربی - شیمی

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 30 نمره‌ی کل: 90.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
2 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
3 تألیفی ردپای گازها در زندگی سخت 3.00
4 تألیفی ردپای گازها در زندگی ساده 3.00
5 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
6 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
7 تألیفی ردپای گازها در زندگی سخت 3.00
8 تألیفی ردپای گازها در زندگی ساده 3.00
9 تألیفی ردپای گازها در زندگی سخت 3.00
10 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
11 تألیفی ردپای گازها در زندگی ساده 3.00
12 تألیفی ردپای گازها در زندگی ساده 3.00
13 تألیفی ردپای گازها در زندگی متوسط 3.00
14 تألیفی ردپای گازها در زندگی سخت 3.00
15 تألیفی ردپای گازها در زندگی ساده 3.00
16 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی سخت 3.00
17 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
18 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
19 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
20 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
21 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
22 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
23 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
24 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
25 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
26 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
27 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00
28 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
29 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی متوسط 3.00
30 تألیفی مولکول‌ها در خدمت تندرستی ساده 3.00