نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 1 دوازدهم ریاضی و تجربی - عربی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 25
نمره‌ی کل: 75.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 2
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 3
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 4
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 5
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 6
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 7
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 8
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 9
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 10
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تعریب
ردیف: 11
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 12
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 13
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 14
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 15
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تجزیه و ترکیب
ردیف: 16
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تجزیه و ترکیب
ردیف: 17
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تجزیه و ترکیب
ردیف: 18
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 19
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 20
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 21
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 22
نوع: گروه مؤلفان
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 23
نوع: گروه مؤلفان
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 24
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 25
نوع: گروه مؤلفان
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: