نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 7 یازدهم انسانی - تاریخ

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فرهنگ و هنر در عصر مغول
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فرهنگ و هنر در عصر مغول
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فرهنگ و هنر در عصر مغول
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: