آزمون دوره‌ای پیشروی 2 یازدهم انسانی - عربی

نوع: چندگزینه‌ای تعداد پرسش: 20 نمره‌ی کل: 60.00

جزییات در هر پرسش

ردیف نوع مبحث سطح نمره
1 تألیفی ترجمه متوسط 3.00
2 تألیفی ترجمه ساده 3.00
3 تألیفی ترجمه متوسط 3.00
4 تألیفی ترجمه متوسط 3.00
5 تألیفی ترجمه ساده 3.00
6 تألیفی ترجمه متوسط 3.00
7 تألیفی مفردات ساده 3.00
8 تألیفی مفهوم ساده 3.00
9 تألیفی مفهوم متوسط 3.00
10 تألیفی مکالمه سخت 3.00
11 تألیفی درک مطلب عربی ساده 3.00
12 تألیفی درک مطلب عربی ساده 3.00
13 تألیفی درک مطلب عربی ساده 3.00
14 تألیفی درک مطلب عربی ساده 3.00
15 تألیفی درک مطلب عربی متوسط 3.00
16 تألیفی قواعد متوسط 3.00
17 تألیفی قواعد سخت 3.00
18 تألیفی قواعد متوسط 3.00
19 تألیفی قواعد سخت 3.00
20 تألیفی قواعد متوسط 3.00