نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 3 یازدهم تجربی - زمین‌شناسی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 30.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آفرینش کیهان و تکوین زمین
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: آفرینش کیهان و تکوین زمین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: