نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 5 یازدهم ریاضی، تجربی و انسانی - فارسی

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 20
نمره‌ی کل: 60.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: واژه
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: واژه
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: واژه
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: املا
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: املا
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ارایه‌های ادبی
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ارایه‌های ادبی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ارایه‌های ادبی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، آغازگری تنها
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، آغازگری تنها
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، آغازگری تنها
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قلمرو زبانی
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، آغازگری تنها
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قرابت مفهومی
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: رباعی‌های امروز
ردیف: 16
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درس سوم، در امواج سند
ردیف: 17
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: درس پنجم، آغازگری تنها
ردیف: 18
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: درس سوم، در امواج سند
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قرابت معنایی
ردیف: 20
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: رباعی‌های امروز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: