نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 3 یازدهم ریاضی و تجربی - شیمی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 20
نمره‌ی کل: 60.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 7
نوع: کتاب همراه
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 8
نوع: کتاب همراه
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 16
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 17
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
ردیف: 20
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قدر هدایای زمین را بدانیم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: