رایانه
فوق برنامه |

دبستان دخترانه‌ی تهران غرب رز 1

آموزش جا به جا شدن در متن، کلید Delete و Backspace و ذخیره کردن فایل

رایانه 1
رایانه 2
رایانه 3
رایانه 4