روز درختکاری
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران 97101 97102 خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان

روز درختکاری 1
روز درختکاری 2
روز درختکاری 3