ریاضی
آموزش پایه |

دبستان دخترانه‌ی تهران غرب ارکیده 2

درست کردن آدمک با استفاده از تقارن

ریاضی 1
ریاضی 2